ഒരു ഗ്രാമിന് 35 രൂപയാണ് ഇന്ന് കൂടിയത്. ഇതോടെ ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണ്ണത്തിന്‍റെ വില 25, 680 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 3,210 രൂപയും.  

Updated: Jun 25, 2019, 03:40 PM IST