അമ്മയും കുഞ്ഞും സുഖമായിരിക്കുന്നുവെന്നും എല്ലാവരുടെയും പ്രാര്‍ഥന തങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം വേണമെന്നും ഭരത് കുറിച്ചു.

Updated: Jun 11, 2019, 03:38 PM IST