വ്യത്യസ്തയാകാനും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാനുമായി ബോളിവുഡ് സുന്ദരി റിച്ച ഛദ്ദ ശ്രമിച്ചത് തന്‍റെ വസ്ത്ര ധാരണത്തിലൂടെയാണ്.

Updated: Jun 11, 2019, 06:40 PM IST