പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ട റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ചപ്പോഴാണ് യുവതി ആതമഹത്യ ചെയ്തതല്ലയെന്ന സത്യം വ്യക്തമായത്.   

Updated: Jun 11, 2019, 02:51 PM IST