അടുത്ത
വാര്‍ത്ത

ഗുരുവായൂര്‍ ക്ഷേത്രം ദിവ്യവും പ്രൗഢഗംഭീരവുമാണ്; പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ട്വീറ്റ്