ഫിഫ റാങ്കിങ്ങില്‍ പുത്തന്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ട് വരാന്‍ ഒരുങ്ങി ഫിഫ. ഇത് പ്രകാരം സൗഹൃദ മത്സരങ്ങള്‍ക്ക് റാങ്കിങ്ങില്‍ വരുന്ന പ്രാധാന്യം കുറയും. പുതിയ രീതി പ്രകാരം ഓരോ ടീമിന്റെയും യഥാര്‍ത്ഥ ശ്കതി പ്രകടമാകുന്ന രീതിയാണ് ഫിഫ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. എലോ റേറ്റിംഗ് പ്രകാരം ആവും ഇനി റാങ്കിങ് നടപ്പിലാക്കുക.

ഇപ്പോള്‍ നിലവില്‍ ഉള്ള രീതി 2006മുതല്‍ ഉള്ളതാണ്. ഇതിനു മാറ്റാം കൊണ്ട് വരുകയാണ് ഫിഫ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പല രാജ്യങ്ങളും ഈ രീതി ദുരുപയോഗം ചെയ്യാറുണ്ട്. റാങ്കിങ്ങിനെ സ്വാധീനിക്കാന്‍ വേണ്ടി ശക്തി കുറഞ്ഞ ടീമുകളുമായി സൗഹൃദ മത്സരങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന പതിവ് ഇതോടെ ഇല്ലാതെയാവും. എതിരാളിയുടെ ശക്തിയും നോക്ക് ഔട്ട് മത്സരങ്ങളിലെ ഫലങ്ങളും മാനദണ്ഡമാക്കിയാണ് പുതിയ രീതി. റഷ്യയില്‍ നടക്കുന്ന ലോകകപ്പിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ റാങ്കിങ്ങില്‍ പുതിയ രീതി നടപ്പിലാക്കപ്പെടും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*